Review of Cafe Karaoke Thái Thảo

3/5.0Published 29-04-2021

"Phòng đẹp..."

Phòng đẹp

Recent reviews
for Cafe Karaoke Thái Thảo

Nguyễn Hồng Phúc
3/5.0Nguyễn Hồng Phúc

"Hát được..."

Hát được

Thuý Hoàng
5/5.0Thuý Hoàng

"Tuyệt vời..."

Tuyệt vời

Sign In