Review of Cafe Karaoke Thái Thảo

3/5.0Published 29-04-2021

"Hát được..."

Hát được

Recent reviews
for Cafe Karaoke Thái Thảo

Nguyen Van Quy
3/5.0Nguyen Van Quy

"Phòng đẹp..."

Phòng đẹp

Thuý Hoàng
5/5.0Thuý Hoàng

"Tuyệt vời..."

Tuyệt vời

Sign In